پروتز کامل دندان مصنوعی

۳ خرداد ماه ۱۴۰۰
9 1 960x670 - پروتزهای مصنوعی جایگزینی برای دندان های از دست رفته

پروتزهای مصنوعی جایگزینی برای دندان های از دست رفته

پروتزهای مصنوعی دندانی جایگزین هایی مصنوعی برای دندانهای طبیعی و دیگر بخش های از دست رفته دهان هستند، از جمله لثه.آنها تحت عنوان دندان مصنوعی اشاره می شوند.