ونیر کامپوزیت قیمت

۱ شهریور ماه ۱۳۹۹
8 - مقایسه ونیر کامپوزیت با ونیر پرسلاین

مقایسه ونیر کامپوزیت با ونیر پرسلاین

دو فرایند شناخته شده برای زیبایی لبخند و رفع نواقص آن که در بسیاری از مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی ارائه می شوند، ونیرهای کامپوزیت و ونیرهای پرسلاین.