نحوه انتخاب مسواک مناسب

۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
1 1 - راهنمای انتخاب مسواک مناسب

راهنمای انتخاب مسواک مناسب

آیا مسواک برقی از مسواک دستی بهتر است؟ سر مسواک باید چه اندازه ای باشد؟ آیا باید از مسواک های دارای فرچه نرم استفاده کنید یا فرچه سفت؟