مراقبت دندان در بارداری

۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰
9 - مراقبت های دهان و دندان در طول دوران بارداری

مراقبت های دهان و دندان در طول دوران بارداری

مراقبت بهداشتی دهان و دندان شامل تصاویر رادیوگرافی دندانی و بی حس کننده های موضعی که استفاده می شوند، در هر زمانی در طول دوران بارداری بی خطر هستند.