فیشور سیلانت دندان چیست

۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰
9 960x720 - فیشور سیلانت برای کودکان

فیشور سیلانت برای کودکان

فیشور سیلانت ها پوشش های محافظ سختی هستند که روی شیارها و فرو رفتگی ها را پوشش می دهند و از آنها محافظت می کنند. آیا سیلانت های دندانی درد دارند؟