سینوس لیفت چیست

۱ دی ماه ۱۳۹۹
14 - جراحی لیفت سینوس یا تقویت سینوس

جراحی لیفت سینوس یا تقویت سینوس

لیفت سینوس یا تقویت سینوس قبل از جایگذاری ایمپلنت دندان استفاده میشود. در عمل سینوس لیفت مقداری استخوان در فک بالا برای کاشت ایمپلنت دندان پیوند زده میشود