زمان درآوردن دندان عقل

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
1 1 - دندان درآوردن نوزادان

دندان درآوردن نوزادان

زمان دندان درآوردن در هر کودک متفاوت است. معمولا​ نوزادان: 4 دندان در 11 ماهگی - 8 دندان تا 15 ماهگی - 12 دندان تا 19 ماهگی - 16 دندان در 23 ماهگی دارند