دندان حساس به سردی

۳ تیر ماه ۱۳۹۹
15 - دندان های حساس

دندان های حساس

حساسیت دندان یا "حساسیت شدید عاج دندان" به معنای بروز درد یا ناراحتی در دندان در پاسخ به برخی از محرک ها، مانند درجه حرارت گرم یا سرد است.