جایگزینی یک پر شدگی از دست رفته

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
1 960x667 - در صورت خارج شدن پر شدگی دندان چه باید کرد؟

در صورت خارج شدن پر شدگی دندان چه باید کرد؟

در صورت جدا شدن یک پر شدگی دندان چه کاری باید انجام داد؟ پر شدگی که خارج می شود چگونه ترمیم می شود؟ چگونه از افتادن پر شدگی دندان جلوگیری کنیم؟