تحلیل ریشه دندان

۱۹ دی ماه ۱۴۰۰
8 960x423 - تحلیل دندان یا تحلیل ریشه دندان چیست؟

تحلیل دندان یا تحلیل ریشه دندان چیست؟

تحلیل ریشه دندان روندی است که طی آن بدن بافت های پیرامون دندان را تجزیه می کند و این بافت ها را جذب می کند. بدن شروع به خوردن دندان های خود می کند.