تاثیر نوشابه بر پوسیدگی دندان

۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
15 - تاثیر نوشابه بر دندان ها

تاثیر نوشابه بر دندان ها

تاثیر خصوصیات اسیدی و قند موجود در نوشابه روی دندان دو نتیجه بسیار بد به دنبال دارد که فرسایش مینای دندان و پوسیدگی دندان است. اثر نوشابه بر دندان ها زیاد است