بی حسی موضعی در دندانپزشکی اطفال

۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹
8 1 - بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی کودکان

بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکان اطفال بیهوشی کامل را برای انجام درمان های دندانپزشکی فقط در صورت نیاز توصیه می کند. کودک در طول فرایند دندانپزشکی بیهوشی هیچ دردی احساس نمی کند