بی حسی دندانپزشکی کودکان

۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹
20 960x667 - انواع بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی

انواع بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی

بیحسی در دندانپزشکی به کنترل درد و اضطراب با استفاده از بیحسی موضعی، آرام بخش ها، و بیهوشی عمومی می پردازند. چه زمانی بیهوشی کامل دندانپزشکی استفاده می شود؟
۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹
8 1 - بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی کودکان

بی حسی و بیهوشی در دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکان اطفال بیهوشی کامل را برای انجام درمان های دندانپزشکی فقط در صورت نیاز توصیه می کند. کودک در طول فرایند دندانپزشکی بیهوشی هیچ دردی احساس نمی کند