بریج دندان قیمت

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
7 - بریج دندان چیست؟

بریج دندان چیست؟

بریج دندانی شامل جایگزینی یک دندان از دست رفته با یک دندان مصنوعی است که به دندان های طبیعی در دو طرف شکاف متصل می شود. بریج دندان دو نوع اصلی دارد