انواع مال اکلوژن

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸
4 960x720 - اختلالات بایت یا مال اکلوژن چیست؟

اختلالات بایت یا مال اکلوژن چیست؟

اختلالات بایت یا مال اکلوژن وضعیت نامناسب دندان های فوقانی و تحتانی نسبت به یکدیگر است که انجام کارهایی مانند جویدن غذا یا گاز زدن را برای فرد دشوار میکند