ارتودنسی دیمون هزینه

۶ فروردین ماه ۱۴۰۱
9 - بریس های خود تنظیم شونده یا دیمون درمان ارتودنسی

بریس های خود تنظیم شونده یا دیمون درمان ارتودنسی

آیا براکتهای دیمون راحت هستند یا باعث بروز درد می شوند؟ چه شرایطی با بریس خود تنظیم شونده قابل درمان هستند؟ چه افرادی باید بریس دیمون را دریافت کنند؟