اجزای تشکیل دهنده ایمپلنت دندان

۶ شهریور ماه ۱۴۰۰
7 1 - اجزاء مختلف ایمپلنت های دندانی

اجزاء مختلف ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت دندانی با اصولی مشابه دندان طبیعی عمل می کنند و اجزاء مشابهی نیز دارند، بدنه یا فیکسچر ایمپلنت، اباتمنت، و روکش یا پروتز ایمپلنت